Tuesday, 27 January 2015

روزنامه شرق: دو مقاله درباره آخرین دستاوردها و تحولات عصب پژوهی شناختی اجتماعی


در این مقاله که امروز سه شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳ در روزنامه شرق به شماره ۲۲۲۲ به چاپ رسیده است تلاش کردم تا برخی از مهم ترین و اثرگذارترین تحقیقات انجام گرفته در زمینه عصب پژوهی شناختی اجتماعی در سال ۲۰۱۴ را بطور ساده و خلاصه مورد بررسی قرار دهم. همینطور در مقاله ای دیگر که در همین راستا و به قلم استاد عزیزم دکتر عبدالرحمن نجل رحیم در همین شماره به چاپ رسیده تحولات نوین این عرصه مورد نقد و بررسی جالب توجهی قرار گرفته است
بزرگترین دستاوردهای دانش عصب پژوهی در سال ۲۰۱۴
آیا در آستانه ی تحولی در عصب پژوهی شناختی اجتماعی هستیم؟ ورود بازیگران جدید در عرصه پژوهش

No comments:

Post a Comment