Thursday, 16 October 2014

در جست و جوی مکان در مغز


بررسی دستاوردهای برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۴ در سه مقاله ی جداگانه به قلم استادم دکتر نجل رحیم عزیز٬ دکتر نمازی و خودم که امروز در روزنامه ی شرق شماره ۲۱۳۹ مورخ پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳ به چاپ رسیده استدر جست و جوی مکان در مغز نقشه فضایی-مکانی زمان برای شناخت جهان در جست و جوی مکان از دست رفتههمینطور می توانید از اینجا یا اینجا تمام مطالب فوق به همراه مصاحبه با برندگان جایزه نوبل پزشکی امسال را بطور مستقیم از طریق وبسایت روزنامه ی شرق مطالعه نماییدNo comments:

Post a Comment